Процедура за определяне на изпълнител

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение “Национална школа по мениджмънт”, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.2.03/220 от 30.09.2009 г., Проект BG051PO001-4.2.03-0998, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :Предоставяне на услуги по организиране на транспорт, настаняване и осигуряване на храна на ученици от София и Силистра във връзка с провеждане на 8 бр. тридневни обучения по проект BG051PO001-4.2.03-0998 “Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции”.

Обява