Работна среща с международно участие

На 16 юли 2010 г. в 32 СОУ "Св. Климент Охридски" се проведе работна среща на тема "Иновативни подходи в методиката за обучение за развитие на социални умения за ученици"

 

Събитието се осъществи с участието на Бьорн Екелунд - психолог, управляващ директор на международната консултантска компания Human Factors, Норвегия, Юлияна Добрева - ръководител на проекта, Нели Костова - директор на 32 СОУ и координатор по проекта, Йонко Бушняшки - председател на УС на НШМ и координатор по проекта, Мария Трифонова – управител на Development Zone, психолог и обучител по проекта, Розалина Генева – управител на ДД Груп ЕООД, Бисерка Зарбова и Милена Мирчева – психолози и обучители по проекта, Елена  Вретенарова – пом. директор на 32 СОУ, Светлозара Ашканова - педагогически съветник в 32 СОУ, Капка Стойкова и Мариана Василева – консултанти към Development Zone.

Благодарение на посредничеството на Мария Трифонова - обучител по проекта, още в началото на 2010 г. беше установен контакт с Бьорн Екелунд, управител на Human Factors, който беше заинтересован от целите и дейностите на проекта и предостави безвъзмездно 500 екземпляра от своя авторски тест за ‘разчупване на леда’  Diversity Icebreaker. Идеята на използването на теста е неговата апробация в България, като събраните емпирични данни от участниците в обучението да  бъдат използвани за изработване, както на национални норми за България, така и за норми за възрастовата група. 

Цел на работната среща беше запознаване на участниците с развитието на проектните дейности, представяне на резултатите от теста – сравнителен анализ по пол, възраст, населено място, както и спрямо други целеви групи (студенти, психолози, учители, IT инженери, групова дискусия върху впечатленията на българските психолози от използването на теста по предварително зададени въпроси и обсъждане на бъдещо сътрудничество и нови съвместни проекти. 

По време на срещата ръководителят на проекта - Юлияна Добрева направи презентация на целите и извършените дейности във връзка с проведените до момента обучение на ок. 900 средношколци от София, Силистра и Тутракан и резултатите от обратната връзка от участниците. Координаторите за  София - Нели Костова и Йонко Бушняшки споделиха специфичните особености на учениците от НШМ и 32 СОУ, както и подхода си при подбора на участниците в обученията по проекта.

Бьорн Екелунд представи концепцията на теста и историята на неговото създаване и развитие, както и формирането на нормите за различни държави в Европа и Африка, както и за различни професионални групи. Мария Трифонова докладва статистическия анализ от обработката на данните на изследваните по проекта и сравненията им с резултатите на други целеви групи.

Беше обсъден ефекта е прилагането на Diversity Icebreaker в контекста на методиката на обучението за развитие на комуникативни умения. Психолозите споделиха своите впечатления и препоръки. По общо мнение използването на теста далеч надхвърля очакванията според неговото основно предназначение за „разчупване на леда”, допринасяйки за фокусиране на учениците върху ролята на самопознанието, сходствата и различията между хората в контекста на комуникативния процес. 

Предвид възрастовите особености на участниците и сравнително по - слабо диференцираната им мотивация за включване в тренинга основната препоръка е привеждане на инструкцията на езика на тяхната възраст и предварителна дискусия относно същността и елементите на социалното взаимодействие. 

В заключение участниците се ангажираха взаимно да популяризират опита и ресурсите си. Те размениха своите координати за продължаване на комуникацията и сътрудничество в областта на психологичното консултиране и обучение, както и търсене на възможности за разработване на съвместни проекти по подходящи, свързани с проблематиката грантови схеми.

 

 

Снимки от срещата можете да намерите в нашата Фотогалерия